:::

Introduction

:::
Page 1 / Total 22 page(s)
  1. [Previous page]
  2. [1]
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. ...
  7. 20
  8. 21
  9. 22
  10. [Next page]
Projects
CategoryYearProject nameParticipantProject period
Industrial Collaboration2013Ching-Chun Huang2013-02 ~
2013-12
Industrial Collaboration2013Ching-Chun Huang2013-07 ~
2013-11
Industrial Collaboration2012Ching-Chun Huang2012-09 ~
2012-12
Industrial Collaboration2012Ching-Chun Huang2012-08 ~
2012-12
Industrial Collaboration2011Ching-Chun Huang2011-09 ~
2011-12
Research Projects2011Jen-Yi Pan2011-04 ~
2011-12
Research Projects2011Jen-Yi Pan2011-08 ~
2013-07
Research Projects2010Jen-Yi Pan2010-08 ~
2012-07
Research Projects2010Jen-Yi Pan2010-06 ~
2011-05
Research Projects2009乙太被動光纖網路之數位鑑識與資安保證的應用研究--子計畫二:於乙太被動光纖網路下應用感知會談鑑識與差別式網路安全保證系統之研究與實作2009-10 ~
2011-07
Research Projects2009個人化網路節目智慧型編輯平台2009-10 ~
2010-09
Research Projects2009Jen-Yi Pan2009-04 ~
2009-12
Research Projects2008WiMAX無線寬頻都會網路關鍵技術研究-影音行動通訊整合服務2008-08 ~
2009-07
Research Projects2008Jen-Yi Pan2008-07 ~
2009-02
Research Projects2008Jen-Yi Pan2008-05 ~
2009-04
Research Projects2008Jen-Yi Pan2008-04 ~
2009-03
Research Projects2008Jen-Yi Pan2008-04 ~
2009-03
Research Projects2007在到處存在的網路中具情境知覺之應用之研究--子計畫三:在到處存在的網路中以人為本的軟性網路技術2007-08 ~
2008-07
Research Projects2007Jen-Yi Pan2007-01 ~
2007-07
Research Projects2006異質網路環境中行動感知網路服務之設計與實現(I)--子計畫三:異質網路環境中階級式IP移動管理之貫層設計與實現(I)2006-08 ~
2007-07
cron web_use_log